Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAtala, Mustafa Hayati
dc.contributor.authorUstaoğlu, Gülbahar
dc.contributor.authorSorkun, Hülya Çetin
dc.date.accessioned2021-06-23T18:24:38Z
dc.date.available2021-06-23T18:24:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn2149-5254
dc.identifier.issn2458-8849
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.21673/anadoluklin.466020
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpZNU5UQXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12491/897
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı, implant tedavisinde başarının, yaş, cinsiyet, sistemik durum, protetik tedavi çeşidi ve cerrahi teknik ile ilişkisini inceleyerek oluşabilecek başarısızlıkların önüne geçilmesini sağlamaktır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 2011–2017 döneminde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde dental implant tedavisi görmüş toplam 877 hasta dahil edildi. Toplam 3033 adet dental implanta dair arşiv kayıtları ve radyografiler retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Yaşa göre implant kaybetme oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunurken (p=0,0001), implant kaybı açısından iki cinsiyet arasında anlamlı fark bulunmadı (p=0,157). Hastalar sistemik rahatsızlıkları açısından değerlendirildiğinde en yaygın görülen hastalıklar hipertansiyon, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, tiroit hastalıkları ve osteoporoz idi. 3033 implantın 2905’i kemik-seviyesi, 128’i doku-seviyesi implant olup, 952’si posteriyor maksilla, 398’i anteriyor maksilla, 1042’si posteriyor mandibula, 641’i anteriyor mandibulaya yerleştirilmişti. İmplant lokasyonu ile kaybedilen implant sayısı arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Dental implantlar 513 adet tek kron, 700 köprü ve 260 hareketli protez ile restore edildi. Overdenture protezlerin 50 adeti bar bağlantılı, 210 adeti de Locator ataçman şeklindeydi. Protez tipi ve implant kayıp oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p=0,007). Tartışma ve Sonuç: İmplant tedavisinin başarısında hastanın sistemik ve lokal açıdan dikkatlice değerlendirilmesi ve doğru bir protetik planlama büyük önem taşımaktadır.en_US
dc.description.abstractAim: This study aimed to prevent possible failures in dental implant treatment by examining the relationship between treatment success and age, sex, systemic condition, prosthetic treatment type, and surgical technique. Materials and Methods: A total of 877 patients who had undergone dental implant treatment at Bolu Abant İzzet Baysal University Faculty of Dentistry between 2011 and 2017 were included. Archive records and radiographs concerning a total of 3033 dental implants were evaluated retrospectively. Results: There was statistically significant difference between the implant loss rates by age (p=0.0001), but no significant difference was found between the two sexes (p=0.157). When the patients were evaluated for their systemic conditions, the most common diseases were hypertension, diabetes, cardiovascular diseases, thyroid diseases, and osteoporosis. Of the 3033 implants, 2905 were bone-level and 128 tissue-level, and 952 were placed in the posterior maxilla, 398 anterior maxilla, 1042 posterior mandible and 641 anterior mandible. No statistically significant difference was found between implant location site and number of lost implants. The dental implants were restored with 513 single crowns, 700 bridges, and 260 removable prostheses. Of the overdenture prostheses, 50 were bar-connected and 210 Locator attachments. There was statistically significant difference between prosthesis type and implant loss rates (p=0.007). Discussion and Conclusion: Careful local and systemic assessment of the patient and correct prosthetic planning are crucial in the success of implant treatments.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.titleDental İmplant Tedavisinde Başarı Faktörlerinin Değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeAn Evaluation of Success Factors in Dental Implant Treatmenten_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.department[0-Belirlenecek]en_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]
dc.identifier.doi10.21673/anadoluklin.466020
dc.identifier.volume24en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage26en_US
dc.identifier.endpage31en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.relation.journalANADOLU KLİNİĞİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record