Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorArınç, Hüseyin
dc.contributor.authorGündüz, Hüseyin
dc.contributor.authorTamer, Ali
dc.contributor.authorÖzhan, Hakan
dc.contributor.authorAkdemir, Ramazan
dc.contributor.authorOğuzhan, Abdurrahman
dc.contributor.authorUyan, Cihangir
dc.date.accessioned2021-06-23T18:42:10Z
dc.date.available2021-06-23T18:42:10Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn1300-0292
dc.identifier.issn2146-9040
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TmpJd09EZzQ
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12491/3560
dc.description.abstractAmaç: Diyalize giren kronik böbrek yetersizlikli hastaların vücut sıvısındaki artışa bağlı olarak ekokardiyografi sırasında kalp büyüklüğü ve sol ventrikül kitlesine ait ölçümler olduğundan farklı, kapak yetersizliğiyse olduğundan fazla olarak değerlendirilebilmektedir. Çalışmamızda diyalizle birlikte yapılan ultrafiltrasyonun, sol ventrikül ve sol atriyum büyüklüklerine, vena kava inferior çapları ve kollapsibilitesine etkisi ayrıca diyaliz öncesi kapak yetersizliği saptanan hastaların yetersizlik varlığı ve ciddiyetine olan etkisi incelendi. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya son dönem böbrek yetmezliği tanısı konmuş, hipervolemisi olan ve hemodiyalizle birlikte ultrafiltrasyon yapılacak 16’sı erkek, 14’ü kadın toplam 30 hasta alındı. Diyalizle birlikte yapılan ultrafiltrasyon öncesi ve sonrası ekokardiyografi ile sol ventrikül diyastolik-sistolik genişlikleri, septum ve arka duvar diyastolik-sistolik kalınlıkları, sol atriyum genişliği, aort çapı ve varsa perikardiyal sıvı ölçümleri yapıldı. Mitral, aort, triküspid ve pulmoner kapak fonksiyonları, varsa kaçak akımları 4 üzerinden derecelendirildi. Vena kava inferior inspiratuar ve ekspiratuar çapları ölçülüp, vena kava inferior çökebilirlik indeksi hesaplandı. Bulgular: Hemodiyaliz sonrası sol atriyum büyüklüğünde, sol ventrikül diyastolik ve sistolik genişliklerinde anlamlı azalma oldu. Hastaların mitral ve triküspid yetersizliği ciddiyetinde belirgin azalma olurken, aort ve pulmoner yetersizlikleri ciddiyetindeyse belirgin azalma saptanmadı. Vena kava inferior inspiryum ve ekspiryumdaki çaplarında anlamlı küçülme, çökebilirliğinde anlamlı artış saptandı. Sonuç: Diyalizde sıvı azaltılmasına bağlı hemodinamik ve ekokardiyografik parametrelerde anlamlı değişiklikler olmaktadır. Özellikle kapak yetersizliklerinin varlığında ve ciddiyetinde azalma olmaktadır.en_US
dc.description.abstractObjective: In chronic renal patients undergoing dialysis, calculations of left ventricular diameter and mass may be inordinately large and valve regurgitation may be develop to a high degree as a result of volume overload. In our study, we investigated the effect of ultrafiltration on left ventricular and atrial diameters, as well as on the collapsibility of the inferior vena cava and severity of valvular regurgitation present before dialysis. Material and Methods: A total of 30 patients, 16 male and 14 female, with a diagnosis of end-stage renal disease with hypervolemia and scheduled to undergo ultrafiltration in addition to hemodialysis were included in our study. Before and after ultrafiltration, left ventricular diastolic and systolic diameters, interventricular septum and posterior wall diastolic and systolic thicknesses, left atrial and aortic root diameters, and the severity of pericardial effusion, if present, were noted. Mitral, tricuspid, aortic and pulmonary valve functions were measured and, if regurgitation was present, its severity was staged in 4 categories. Inferior vena cava expiratory and inspiratory diameters were measured and a collapsibility index was calculated. Results: There was a significant decrease in left atrial and ventricular diastolic and systolic diameters after hemodialysis. Although the severity of mitral and tricuspid regurgitation decreased significantly, aortic and pulmonary regurgitation was not affected. A significant decrease in IVC expiratory and inspiratory diameters and an increase in collapsibility were noted. Conclusion: Dialysis causes significant changes in hemodynamic and echocardiographic parameters due to a decrease in intravascular fluid. In particular, a decrease in the presence and severity of valvular regurgitation occurs as a result of this procedure.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖnyüken_US
dc.subjectKapak Yetersizliğien_US
dc.subjectDiyaliz
dc.subjectHeart Valve Diseases
dc.subjectDialysis
dc.titleDiyalize giren hastalarda önyük azalmasının kapak yetersizliklerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of decreasing preload on valvular regurgitation ın patients undergoing dialysisen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentBAİBÜ, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-2262-3087
dc.contributor.institutionauthorArınç, Hüseyin
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage364en_US
dc.identifier.endpage369en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.relation.ispartofTürkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record