Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSertel, Meral
dc.contributor.authorŞimşek, Tülay Tarsuslu
dc.contributor.authorYümin, Eylem Tütün
dc.contributor.authorBayraktaroğlu, Filiz
dc.date.accessioned2021-06-23T18:39:51Z
dc.date.available2021-06-23T18:39:51Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2148-9424
dc.identifier.issn2651-4265
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpRMk1qWTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12491/2806
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışma, engelli çocuğa sahip annelerde vücut algısı, depresyon düzeyi ve yaşam memnuniyeti arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya 62 kronik engelli çocuğa sahip anne katılmıştır. Çalışmaya dâhil edilen bireylerin demografik bilgileri alındıktan sonra, depresyon düzeyini belirlemek için Beck Depresyon Skalası, vücut algısını belirlemek için Vücut Algısı Ölçeği ve yaşam memnuniyetini belirlemek için ise Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 40.08±8.09 yıl idi. Yapılan korelasyon analizinde, kronik engelli çocuğa sahip annelerde depresyon ile vücut algısı arasında pozitif yönde ve depresyon ile ve yaşam memnuniyeti arasında negatif yönde bir ilişki bulunmuştur. (p<0.05). Vücut algısı ile yaşam memnuniyeti arasında bir ilişki bulunamamıştır (p>0.05). Sonuç: Çalışmanın sonunda, engelli çocuk annelerinin yaşam memnuniyetleri ile depresyon düzeyi arasında bir ilişkinin olduğu, fakat yaşam memnuniyeti ile vücut algısı arasında bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. Engelli çocuk annelerinde yaşanabilecek olumsuzluklar annenin beden algısında bozulmaya ve yaşam kalitesinde azalmaya da neden olabilmektedir. Engelli çocuğa sahip anneler yararlı olabilecek gerekli yardım ve hizmetleri alabilmeleri için teşvik edilmelidir.en_US
dc.description.abstractPurpose: The aim of this study is to investigate the relation between body image, depression and life satisfaction in mothers who have chronically disabled children. Method: 62 mothers, who have chronically disabled children were included in this study. After socio-demographic information of individuals was obtained, Beck Depression Inventory, Body Image Questionnaire and Life Satisfaction Scale were used to evaluate depression level, body image and life satisfaction, respectively. Results: Meanage of the participants was 40.08±8.09 years. According to correlation analysis, there was a positive correlation between depression and body image, and a negative correlation between depression level and life satisfaction (p<0.05). There was no correlation between body image and life satisfaction (p>0.05). Conclusion: At the end of the study, there was a correlation between life satisfaction and depression, but it wasn’t a relationship between life satisfaction and body image with mothers of disabled children. These negative effects can cause deterioration of their body image and reduction in quality of life. Mothers of disabled children should be encouraged to get help and services that will be useful to their families.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSağlık Bilimleri ve Hizmetlerien_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.subjectTemel Sağlık Hizmetlerien_US
dc.titleKRONIK ENGELLI ÇOCUĞA SAHIP ANNELERDE VÜCUT ALGISI, DEPRESYON DÜZEYI VE YAŞAM MEMNUNIYETI ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESIen_US
dc.title.alternativeTHE INVESTIGATION OF RELATION BETWEEN BODY IMAGE, DEPRESSION LEVEL AND LIFE SATISFACTION IN MOTHERS WHO HAVE CHRONICALLY DISABLED CHILDRENen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.department[0-Belirlenecek]en_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue37en_US
dc.identifier.startpage33en_US
dc.identifier.endpage50en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.relation.ispartofSosyal Politika Çalışmaları Dergisien_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record