Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDağıstan, Emine
dc.contributor.authorCoşkun, Zeliha
dc.date.accessioned2021-06-23T18:38:33Z
dc.date.available2021-06-23T18:38:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2146-409X
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpJeU1UTTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12491/2745
dc.description.abstractAmaç İdiopatik granülomatöz mastit (İGM) etyolojisi bilinmeyen, malignite ile karışabilen inflamatuar bir hastalıktır. Bu çalışmada kurumumuzda İGM tanısı histopatolojik olarak kanıtlanmış olguların radyolojik bulgularını ve klinik seyrini irdeledik. ( Sakarya Tıp Dergisi 2018, 8(1):46-51 ) Gereç ve Yöntemler Ocak 2013–Haziran 2017 tarihleri arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji bölümüne mastit ön tanısı ile, ultrasonografik inceleme için başvuran 231 hastadan histopatolojik olarak doğrulanmış 14 İGM olgusu retrospektif olarak değerlendirildi.t. Bulgular Mastit ön tanılı 231 olgudan tanı için histopatolojik inceleme yapılan ve granülomatöz mastit tanısı alan 23 olgu tespit edildi. Dışlama kriterlerinin uygulanmasından sonra 14 hasta çalışmaya alındı. Sonuç İdyopatik GM klinik bulgular ve görüntüleme yöntemleri ile diğer inflamatuar meme patolojilerinden ayırt edilmesi güç olup sonografide diğer modalitelere (mamografi, Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ) göre daha spesifik bulgular saptanabilmektedir. Ancak sadece görüntüleme bulguları ile tanıya gitmek yanlış tanı, tedaviye ya da tedavide gecikmeye yol açabileceğinden klinik, radyolojik ve patolojik değerlendirme birlikte yapılmalıdır.en_US
dc.description.abstractObjective Idiopathic granulomatous mastitis is an inflammatory entity of unknown etiology which confounds with malignancy. We analyzed radiological features and clinical course of the subjects with idiopathic granulomatous mastitis.(IGM) confirmed by histopathologically. ( Sakarya Med J 2018, 8(1):46-51 ). Materials and Methods The patients with confirmed IGM by histopathologic examination between 2013 and 2017 were retrospectively analyzed. Results of 231 patients with mastitis, 23 were confirmed by histopathologic examination. After application of exclusion criteria, 14 were included the study and analyzed. Conclusion Due to discrimination of GM from other inflammatory mastitis by clinical and radiological findings alone is difficult, sonographic features are more specific than magnetic resonance imaging (MRI) or mammography. Diagnosis and treatment only with radiologic characteristics may delay the treatment or may lead to misdiagnosis, pathologic correlance should be obtained.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHematolojien_US
dc.subjectTıbbi Araştırmalar Deneyselen_US
dc.subjectOnkolojien_US
dc.subjectRadyoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi Görüntülemeen_US
dc.titleTanısal Bir Zorluk: İdiopatik Granülomatöz Mastiten_US
dc.title.alternativeA Diagnostic Challenge: Idıopathic Granulomatous Mastitisen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.department[0-Belirlenecek]en_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage46en_US
dc.identifier.endpage51en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.relation.ispartofSakarya Tıp Dergisien_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record