Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAlpteker, Hacer
dc.contributor.authorAvcı, Ayşen
dc.date.accessioned2021-06-23T18:34:18Z
dc.date.available2021-06-23T18:34:18Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1306-0945
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRZM016YzVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12491/2455
dc.description.abstractGiriş: Bu çalışma Bolu İli Merkez Köylerinden Karaköy’de yaşayan 20 yaş ve üzeri kadınların meme kanseri bilgisi ve kendi kendine meme muayenesi uy- gulamalarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem ve Gereçler: Kesitsel tipte, tanımlayıcı bir çalışmadır. Bu çalışma 150 kadının katılımıyla yapılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan kadınların sosyo-demografik özellikleri incelendi- ğinde; 20 yaş ve üzeri kadınların yaş ortalamasının 45 ± 18 (min:20, max:84), %72.7’sinin evli, %65.3’nün ilkokul mezunu, %88.7’sinin ev hanımı, oldukları belirlenmiştir (n: 150). Çalışmamıza katılan kadınlara meme kanserinin nasıl teşhis edildiği sorulduğunda, %30.0’unun bilmiyorum, Mammografi çektir- menin gerekli olup olmadığı sorusuna ise %31.9’unun gerekli bulmuyorum, %5.0’inin bilmiyorum cevabı verdikleri saptanmıştır. 20 yaş ve üzeri kadınla- rın %71.3’nün KKMM yapmayı bilmediği, %72.0’nin ise KKMM yapmadıkları saptanmıştır. KKMM yapmayı gerekli bulanların (%56.0), yalnızca %47.6’nın KKMM uyguladıkları belirlenmiştir (X2: 36.690; P: 0.000). Tartışma: Kadınların çoğunun KKMM’ni başta sağlık personeli olmak üzere ya- zılı ve görsel medya gibi çeşitli kaynaklardan duymuş olduklarını bildirmeleri- ne karşın, KKMM yapma oranları çok düşük bulunmuştur. Bu nedenle; • Kırsal alanda yaşayan kadınlara meme kanseri, KKMM’si ve risk faktörleri hakkında eğitim verilerek farkındalıklarının artırılması, KKMM’ni nasıl yapacaklarını öğretmenin yanında sağlıklıyken KKMM yapmamın öneminin vurgulanması gerektiği düşünülmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.titleKırsal alandaki kadınların meme kanseri bilgisi ve kendi kendine meme muayenesi uygulama durumlarının belirlenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.department[0-Belirlenecek]en_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage74en_US
dc.identifier.endpage79en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.relation.ispartofMeme Sağlığı Dergisien_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record