Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKürşad, Merve Şahin
dc.contributor.authorUysal, İbrahim
dc.date.accessioned2021-06-23T18:25:13Z
dc.date.available2021-06-23T18:25:13Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1308-7177
dc.identifier.issn1308-7177
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpJNU1qa3lNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12491/1140
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme konusundaki özyeterlik algılarını cinsiyet, sınıf, bölüm ve öğretim durumu değişkenleri açısından incelemektir. Tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada, araştırma grubunu 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Batı Karadeniz Bölgesindeli bir üniversitenin Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 181 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Kılınç (2011)'ın geliştirdiği "Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Öz Yeterlik Algı Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde cinsiyet, öğretim durumu (I. ve II. öğretim) ve sınıf düzeyi faktörlerinin ölçme ve değerlendirme konusundaki öz-yeterliğe etkisi bağımsız örneklemler için t testi; sınıf değişkeninin ölçme ve değerlendirme konusundaki öz-yeterliğe etkisi ise tek yönlü Anova ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirmeye yönelik öz-yeterlik algılarının cinsiyet, öğretim durumu, sınıf değişkeni ve bölüm değişkenlerine göre istatistiksel olarak önemli bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştıren_US
dc.description.abstractPurpose of this study is to analyze pre-service teachers’ self-efficacy perceptions in measurement and evaluation in terms of gender, grade level, department and being a student of day and evening classes. In this study, survey model was used and study was carried out on 181 pre-service teachers in Education Faculty of Abant Izzet Baysal University in the spring semester of 2012-2013 academic years. In this study “A perceptual scale for measurement and evaluation of pre-service teachers’ self-efficacy in education” developed by Kılınç (2011), was used as data collection instrument. To examine the effect of sex, grade level and being a student of morning and evening classes’ factors, independent samples t-test was used and one way ANOVA was used to examine class factor effect on perceptions of pre-service teachers in measurement and evaluation. At the end of the research it is found no statistically significant difference between gender, grade level, being a student of day and evening classes, department and measurement and evaluation perception of pre-service teachersen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectEğitim, Eğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectEğitim, Özelen_US
dc.titleÖğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Konusundaki Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesien_US
dc.title.alternativeAnalysis of Pre-Service Teachers’ Self-Efficacy Perceptions on Measurement and Evaluationen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.department[0-Belirlenecek]en_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage190en_US
dc.identifier.endpage207en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.relation.journalBartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record